Struktur Organisasi

Struktur Organisani Sekolah :

Kepala Sekolah :

19720820 199503 2 004

Nama     : Sri Ekowati, SST

NIP          : 19720820 199503 2 004

Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum :

Nama     : Wagimin, S.Pd, M.Pd

NIP          : 19721101 200701 1 009

Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan :

Nama     : Tri Hermanto. S.Pd

NIP          : 19760418 200801 1 006

Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarana dan Prasarana :

Nama     :

NIP          :

Wakil Kepala Sekolah Bidang Hubungan Masyarakat :

Nama     : Agus Wiranto, S.Pd

NIP          : 19740417 200312 1 006

Kepala Tata Usaha :

Nama     :

Ary Sandi Wibowo

NIP          : 197602112007011009

Koordinator Bimbingan Konseling dan Koordinator Sekolah Inklusif:

Nama     : Drs. Teguh Wiyono

NIP          : 19651026 200604 1 004

Ketua Program Studi Seni Karawitan :

Nama     :

NIP          :

Ketua Program Studi Seni Tari :

Nama     : Dra. Rully Tri Hapsari

NIP          : 19630107 200604 2 002

Ketua Program Studi Seni Musik :

Nama     : Ari Trianto Wibowo, S.Pd

NIP          : 19790108 200902 1 002

Ketua Program Studi Seni Pedalangan :

Nama     : Kukuh Ridho Laksono, S.Sn

NIP          : 19841202 201101 1 007

Ketua Program Studi Seni Multimedia :

Ketua Program Studi Seni Broadcasting :

Nama     :